จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของวิศวกรในหลายประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เทคโนโลยีโอโซนได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง   และเป็นที่ยอมรับถึงคุณประโยชน์ของโอโซนทางด้านความปลอดภัยที่ได้รับ
     
                 ดังนั้น  จึงคาดว่าโอโซนจะถูกนำมาทดแทนสารเคมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ในหลายวงการอุตสาหกรรมในอนาคต   โดยเฉพาะการใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ

                 โอโซน  เป็นก๊าซธรรมชาติ    ที่มีพลังงานในการทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่นสูง  โดยไม่เหลือสารพิษตกค้าง  นอกจาก
ออกซิเจน   และโอโซนยังมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคสูงกว่าคลอรีน 52%  และเร็วกว่า 3,000 เท่า 
  
                 
 
 
                         

 โอโซนเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
                        ทุกครั้งที่เราอยู่ตามชายทะเล  ป่าเขา จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย  นั่นเป็นเพราะมีโอโซนประมาณ  0.01 -0.05 P.P.M. ( 1 ส่วนในอากาศล้านส่วน) ปะปนอยู่ในอากาศ  นอกจากนี้ บนชั้นบรรยากาศในระดับ 20 - 40 กิโลเมตร  ยังมีโอโซนจำนวนมากในระดับที่ป้องกันการทำลายสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติจากรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตได้ดี 

                        ธรรมชาติได้สร้างโอโซนขึ้นมาเป็นกระบวนการทำความสะอาดอากาศ ต่อมามนุษย์ได้ค้นพบเคล็ดลับการเลียนแบบธรรมชาติ โดยการประดิษฐ์เครื่องผลิตก๊าซโอโซน  ขึ้นมาใช้กว่า 150 ปี   ก๊าซโอโซนตามธรรมชาติเกิดจากรังสี
อุลตร้าไวโอเล็ตและประจุไฟฟ้า  ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมเดี่ยวและเมื่อออกซิเจนอะตอมเดี่ยว ทำปฏิกิริยารวมกัน 3 อะตอม  จึงเกิดเป็นก๊าซโอโซนซึ่งเป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหมือนหญ้าสด 
 
                                                                              คุณสมบัติของโอโซน 

                        มวลโมเลกุล                                                                  48 
                        ความหนาแน่น (แก๊ส)                                                    2.144  กรัม/ลิตร ที่ 0oC   1  ความดันบรรยากาศ 
                        สถานแก๊ส                                                                     ที่อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศปกติ 
                        จุดหลอมเหลว                                                               ที่ –170oF  (-112.23oC) 
                        จุดเยือกแข็ง                                                                  ที่ –420oF  (-251.12oC) 
                        จุดสลายตัว                                                                   212oF  (100oC) 
                        ความเสถียร                                                                  ไม่เสถียรหรือไม่มีความคงตัวโดยครึ่งชีวิตของก๊าซ
                                                                                                             โอโซน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น 
                        กลิ่น                                                                              มีกลิ่นจนถึงกลิ่นฉุนที่ความเข้มข้นสูง 
                        พลังงานศักย์                                                                 2.07  โวลท์                 
                        ความสามารถในการละลายน้ำ                                      ละลายได้ดีในน้ำเย็น 
                        ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค                                    เป็นสารฆ่าเชื้อที่รุนแรงมาก 
                        ความสามารถในการทำปฏิกิริยา                                    สามารถทำปฏิกิริยา Oxidation กับสารอินทรีย์และ  
                                                                                                              สารอนินทรีย์ ได้เกือบทุกชนิด 

  

                                                                               ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

ปริมาณโอโซนตกค้างในอากาศ                                  ระยะเวลาสัมผัส                                     ผลกระทบ
        หนึ่งส่วนในล้านส่วน   

                  0.01 - 0.02                                                      ไม่จำกัด                                        มีกลิ่นคล้ายหญ้าสด 
                  0.10                                                          8 ชั่วโมง/วัน  หรือ                                มีกลิ่นคาวเล็กน้อย 
                                                                             ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                  0.30                                                            15 นาที/ชั่วโมง                                  มีกลิ่นคาวมาก  
                                                                                  วันละไม่เกิน 4 ครั้ง 
                  0.40                                                             ไม่ปลอดภัย                                      วิงเวียนศรีษะและคลื่นไส้ 
                  0.60                                                             ไม่ปลอดภัย                                      อาจมีผลกระทบต่อระบบ 
                                                                                                                                                ทางเดินหายใจ 
  
                                                                                        สูตรคำนวน

1. สูตรคำนวณปริมาณโอโซนเริ่มต้นใช้ฆ่าเชื้อในระบบน้ำ 
    1.1 น้ำจากระบบ R.O. ใช้ปริมาณโอโซนเริ่มต้นที่                        1 P.P.M 
    1.2 น้ำดิบ ใช้ปริมาณโอโซนเริ่มต้นที่                                           2 P.P.M 
    1.3 น้ำเสียใช้ปริมาณโอโซนเริ่มต้นตั้งแต่                                     3 P.P.M ขึ้นไป 

 
ขนาดของเครื่องผลิตโอโซน (ปริมาณผลิต กรัม/ชั่วโมง)      =     อัตราการไหลของน้ำ/ชั่วโมง 
       ------------------------------------------------------------                               (Flow Rate) 
                  ปริมาณโอโซนเริ่มต้น (P.P.M)                                                   

ตัวอย่าง ขนาดเครื่องผลิตโอโซน 5 กรัม/ชั่วโมง ต้องการผสมโอโซนเริ่มต้นในน้ำที่  2 P.P.M (น้ำดิบ)  

 5
---   = ความต้องการอัตราไหลของน้ำ (Flow Rate) 2.5 M3  /hr. 
 2               


2. สูตรคำนวณขนาดถัง REACTOR

                  อัตราการไหลของน้ำ(M3 /hr ) × 1,000 ลิตร (×) 3 นาที *)

                           ----------------------------------------------------------
                                                         60 นาที 

  * หมายเหตุ โดยปกติระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ (Contac Time) ของระบบน้ำดื่ม จะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

 

 

3. สูตรคำนวณขนาดของระบบโอโซน ใช้กับ Cooling Tower

           อัตราการไหลของน้ำในระบบ (L/s) x 60 x 60     =  xxx M3/hr.   =   xxx RT

                   ----------------------------------------------                 ----------
                                           1,000                                           0.78

         

 

 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE