การทำงานของเครื่องผลิตโอโซน

     หลักการทำงานของเครื่องผลิตโอโซนเป็นแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่สูง ใช้ออกซิเจนเป็นในอากาศวัตถุดิบในการผลิตก๊าซโอโซน    
1.ระบบผลิตก๊าซโอโซน โดยจะเริ่มจาก Air Compressor จ่ายลมไปยังเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนได้ปริมาณออกซิเจนตามที่กำหนด เพื่อป้อนเข้าไปในหลอดผลิตโอโซน 
2. หลังจากได้ก๊าซโอโซนแล้ววิธีการที่จะละลายก๊าซโอโซนลงในระบบน้ำ โดยปกติจะใช้ปั้มน้ำหมุนเวียนดึงน้ำทีผ่านมาจากระบบกรองน้ำ หรือจากใน Mixing Tank ของระบบผสมโอโซน ระบบก็จะผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำ  โดยผ่านทาง Ventury Static Mixer  Mixing Tank และส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำ
3.ระบบโอโซนควรทำงานพร้อมกับระบบกรองน้ำ การติดตั้งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้น้ำ ควรศึกษาให้ดีก่อนทำการติดตั้ง


       ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 1 
     ระบบผลิตโอโซนของเครื่องกรองน้ำ ให้ติดตั้งระบบท่อน้ำของชุดผสมโอโซนตาม DIAGRAM ที่ให้มา และติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้า POWER MAIN ของเครื่องผลิตโอโซน และจากชุดควบคุมไปที่ RECYCLING PUMP ของชุดผสมโอโซน

ขั้นตอนที่ 2 
     ติดตั้งท่อนำก๊าซโอโซนจากเครื่องกำเนิดโอโซน (OZONE OUTLET) มาเข้าทาง VENTURY ของชุดผสมโอโซน

ขั้นตอนที่ 3 
     เปิด MAIN BREAKER ภายในชุดควบคุมของเครื่องกำเนิดโอโซน หลอดไฟ POWER จะสว่าง และเปิด BREAKER ของ RECYCLING PUMP , OZONE, OXYGEN 

ขั้นตอนที่ 4 
     เปิด หรือ ปิด VALVE น้ำให้ถูกต้องกับระบบการใช้งานจริง หากใช้งานไม่ถูกวิธีจะทำให้ระบบโอโซนไม่ทำงานหรืออาจเสียหายได้  
      
ขั้นตอนที่ 5 
     ก๊าซออกซิเจนจากชุดผลิตก๊าซออกซิเจน จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องปรับปริมาณอากาศ (AIR FLOW METER) ให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด และไปยังชุดหลอดผลิตโอโซนซึ่งทำงานด้วยหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า HIGH  FREQUENCY CORONA DISCHARGE ออกมาเป็นก๊าซโอโซน

ขั้นตอนที่ 6 
     ก๊าซโอโซนที่ผลิตได้จะออกมาทางด้าน OZONE OUTLET ของเครื่องผลิตโอโซนผ่านตามท่อนำก๊าซโอโซนและมาที่ VENTURY ของชุดผสมโอโซน โดยให้ปรับ BALL VALVE ที่ต่อขนานกับ VENTURY ให้ทางด้านดูด OZONE ของชุด VENTURY ดูด OZONE ให้ได้ปริมาณพอดีกับปริมาณก๊าซโอโซนที่ออกมาจากเครื่องผลิตโอโซน  (PRESSURE ด้านเข้า VENTURY อยู่ที่ 3-4 bar และด้านออกอยู่ที่ 1.0 bar หรือมีความต่างกันประมาณ 0.5 – 1 bar)

ขั้นตอนที่ 7 ก๊าซโอโซนที่ถูกผสมกับน้ำในระบบกรองน้ำ โดย VENTURY จะถูกผ่านเข้าไปผสมใน STATIC MIXER และ MIXING TANK  และหมุนเวียนกลับเข้าไปยัง Mixing Tank หรือถูกส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำ  


powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE