บริษัท  เทคโนกรีนเนเจอร์  จำกัด  ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  เมื่อปี  พ.ศ . 2546  เรื่อง การทำความสะอาดและปรับสภาพน้ำโดยใช้โอโซนในระบบ   Cooling  Tower    ของบริษัท    ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งในปัจจุบันยังคงใช้งานได้ดี 
  
 
บทนำ
สภาพน้ำระบายความร้อนมีผลต่อการใช้พลังงานของ   เครื่องทำน้ำเย็น ดังนั้นการใช้โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ำจะส่งผลให้สมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นดีอยู่ตลอดเวลา ทำให้การใช้พลังงานในระบบลดลงได้   นอกจากนี้การใช้โอโซนในขบวนการซักผ้า จะช่วยให้สามารถลดการใช้ผงซักฟอก  สารเคมี  และพลังงานในระบบลงได้อย่างน่าสนใจเช่่นกัน
 
กลุ่มเป้าหมาย  หรือกระบวนการผลิตที่สามารถใช้เทโนโลยี่ได้
    *  โรงงานหรืออาคารที่มีการใช้งานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
    *  โรงงานหรืออาคารที่มีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้สารเคมีและพลังงานความร้อน
 
กรณีศึกษาที่  1                                                                                   กรณีศึกษาที่  2
ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน                                                                     ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
ชื่อโรงงาน                :   บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด        ชื่ออาคาร               :     โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน
ที่อยู่                          :   60/58 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร                   ท่ีอยู่                       :     1 ถ. ดำเนินเกษม ต. หัวหิน 
                                     หมู่ 19 ซอยนวนคร 13 ต.คลองหนึ่ง                                                   อ. หัวหิน จ. ประจวบคิรีขันธ์ 
                                     อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120                                                      โทรศัพท์ 0-3251-2021-38 
                                     โทรศัพท์ 0-2529-1510-12                                                                 โทรสาร 0-3251-1014 
                                     โทรสาร 0-2529-1509                                  ชื่อผู้ติดต่อ              :    คุณเมธาสิทธิ์ เอื้อเฟื้อ                
ประเภทโรงงาน         :   ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์                          เทคโนโลยี่ที่ติดตั้ง :   การใช้โอโซนในการซํกผ้า         
ชื่อผู้ติดต่อ                :    คุณวิทูรย์ (แผนกซ่อมบำรุง)                         เงินลงทุน                :    1,800,000 บาท
เทคโนโลยี่ที่ติดตั้ง    :   การใช้โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อน     ผลปรหยัดพลังงาน :     617,300 บาทต่อปี
                                      ของเครื่องทำน้ำเย็น                                      ระยะเวลาคืนทุน      :     2.9 ปี
เงินลงทุน                   :   410,250 บาท
ผลประหยัดพลังงาน  :   93,756 บาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุน         :   4.3 ปี
 
โอโซนคืออะไร ?
โอโซนเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญญลัษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียรและสลายได้ด้วยตัวเอง      โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจาการที่รังสีอุตราไวโอเล็ตในแสงอาทิตย์      ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ท่ีระดับความสูง   15-50   กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลแตกตัวออกเป็นอะตอมของออกซิเจนและ  ไปทำปฎิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นโอโซน   ดังแสดงในรูปที่  1       นอกจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว     โอโซนยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการผ่านอากาศแห้งและ  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าไปยังสนามไฟฟ้าแบบ Corona discharge        ทำให้ออกซิเจนในอากาศบางส่วนแตกตัวเกิดอะตอมออกซิเจน    ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนจนเกิดเป็นโอโซนได้ดังแสดงในรูปท่ี 2
 
โอโซนมีคุณสมบัติท่ีสามารถเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้อย่างรุนแรง  สามารถทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อโรคได้แบบเฉียบพลัน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้เร็วกว่าคอลรีน 3,125 เท่า
 
 
การประยุกต์ใช้โอโซนในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โอโซนได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น  ใช้ปรับสภาพอากาศเพื่อขจัดกลิ่นอับและฆ่าเชื้อโรค  ใช้ประกอบกับเครื่องทำน้ำดื่ม ใช้ประกอบการล้างผักผลไม้และอาหารสด  ใช้ในการแพทย์ เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องผ่าตัด  ใช้บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ใช้ในขบวนการซักผ้า  รวมถึงใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรค และปรับสภาพน้ำในระบบน้ำระบายความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิตอีกด้วย
 
การประยุกต์ใช้โอโซนในงานด้านต่าง ๆ นี้  นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี  เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือปรับสภาพน้ำแล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
     *  การใช้โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อฆ่าเชื้อโรคและ ปรับสภาพน้ำ   (รูปที่ 3)   ซึ่งเป็น    สาเหตุท่ีทำให้เกิดการกัดกร่อน และ    ตะกรันในระบบร่วมกับการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ำ    จะส่งผลให้สมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นดีอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การใช้พลังงานในระบบลดลงได้
     *  การใช้โอโซนในขบวนการซักผ้า ทำให้สามารถลดการใช้ผงซักฟอก สารเคมี และพลังงานในระบบลดลงได้
 
อย่างไรก็ตาม ในการประยุกต์ใช้งานโอโซน   จะต้องควบคุมปริมาณการเติมโอโซนเข้าระบบให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ต้องไม่ให้มีค่าสูงเกินไปซึ่งอาจทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้    โดยทั่วไปไม่ควรมีค่าความเข้มข้นโอโซนคงเหลือในระบบเกินกว่า 0.1 ppm
 
 
รายละเอียดกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1          :          โรงงานบริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน
โรงงานบริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด   เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนถจักรยานยนต์ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 180 ตันความเย็นจำนวน 4 เครื่อง  โดยมีหอน้ำระบายความร้อน  (Cooling Tower)  ขนาด 200 ตันความเย็น จำนวน 3 ชุด และขนาด 250 ตันความเย็น  จำนวน 1 ชุด   ก่อนดำเนินการปรับปรุงระบบ   โรงงานดูแลระบบน้ำระบายความร้อนโดยการเติมสารเคมี เพื่อกำจัดและป้องกันการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำในระบบและ   จัดให้มีการล้างทำความสะอาดระบบน้ำระบายความร้อนเพื่อรักษาสมรรถนะในการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น
 
การดำเนินการและการติดตั้ง
โรงงานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน  ขนาดกำลังผลิต  20  กรัม/ชม.   เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำ ในระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นโดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ (รูปท่ี 4) ดังนี้
     1. เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency Corona Discharge)
     2. เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นเบบ Single Stage Centrifugal ขนาด 550 วัตต์ พร้อมท่อดูดและส่งน้ำ
     3. เครื่องสูบน้ำแบบ Multi Stage Centrifugal ขนาด 1.85 กิโลวัตต์ พร้อมท่อดูดและส่งน้ำ
 
การจัดการและการประเมินผล
จากการตรวจสอบ สภาพน้ำในระบบระบายความร้อน  ของเครื่องทำน้ำเย็นก่อนและ  หลังการติดตั้งใช้งาน  เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนพบว่า สภาพน้ำในระบบระบายความร้อนมีคุณภาพที่ดีขึ้น  เนื่องจากการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำในระบบลดลง  ทำให้โรงงานามารถลดการเติมสารเคมี เพื่อปรับสภาพน้ำในระบบลงได้      และจากการที่สามารถรักษาคุณภาพน้ำในระบบได้ดีอยู่ตลอดเวลาทำให้เครื่องทำน้ำเย็นมีค่าสมรรถนะการทำความเย็นที่ดีขึ้น   ดังนี้     (ผลการตรวจวัดค่าสมรรถนะการทำความเย็นหลังปรับปรุงแสดงไว้ในรูปที่ 5)
     -  ค่าสมรรถนะการทำความเย็นเฉลี่ยก่อนปรับปรุง 1.01 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
     -  ค่าสมรรถนะการทำความเย็นเฉลี่ยหลังปรับปรุง 0.92 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น

 
โดยระบบ่โอโซนต้องการกำลังไฟฟ้าในการทำงานโดยเฉลี่ยประมาณ 3 กิโลวัตต์
 
 
ค่าใช้จ่ายและผลการประหยัดพลังงาน
เงินลงทุน                                                                                                          410,250     บาท
ผลการประหยัดพลังงาน
               พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อเครื่องทำน้ำเย็น                                   19,614     kWh / ปี
               ในระบบใช้เครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง คิดเป็นผลประหยัดรวม                39,228     kWh / ปี
               คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้                                          93,756     บาท / ปี
               พลังงานที่ประหยัดได้เทียบเท่า  CO2  ที่ลดลง                                            13     ตัน / ปี
               ระยะเวลาคืนทุน                                                                                           4.3     ปี
หมายเหตุ    ผลปรหยัดที่ได้ไม่รวมผลประหยัดจากค่าทำความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์และค่าสารเคมีที่ลดลง             (ประมาณ 200,000 บาทต่อปี)
 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในระบบ
การใช้งานโอโซนในการรักษาสภาพน้ำให้ได้ดีจะต้องดูแลไม่ให้อุณหภูมิน้ำมีค่าสูงเกินกว่า  43   องศาเซลเซียส,   pH ไม่เกินกว่า9.5, Hardness ไม่เกินกว่า 500 mg/l และ TDS ไม่สูงกว่า 1,500 mg/l
 
ข้อคิดเห็นจากบุคคลอ้างอิงในโรงงาน
จากการใช้งานในปัจจุบัน รู้สึกพอใจกับระบบปรับสภาพน้ำโดยใช้โอโซนเป็นอย่างมาก   เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเคมี และลดการเกิดตะกรันในคอนเดนเซอร์ได้เป็นอย่างดี

 

                                                                                                                     คุณวิโรจน์ แสงวนากุล

                                                                                                                  ผู้จัดการฝ่ายจัดการโรงงาน
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE