บริษัท เทคโนกรีนเนเจอร์ จำกัด และ บริษัท เทคโนกรีนเนเจอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 227/108 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  08-9479-4178 โทรสาร 02-943-6100
E-mail:thanut_ozone@hotmail.com
 
MANUFACTURE & EXPORTER
รับออกแบบและผลิตเครื่องโอโซนทุกขนาด
O.E.M. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย
 
OZONE APPLICATION
- Cooling Tower Water Treatment
- Wastewater Treatment
- Air Pollution Control
- Food Processing
- Swimming Pool
- Drinking Water
- Aquarium
 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตก๊าซโอโซน

1.  ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน (OZONE MODEL) เป็นชนิด CORONA DISCHRRGE (ความถี่สูง แรงดันสูง)
     ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
1.1  วงจร (PCBD) แปลงความถี่ (FREQUENCY) จากไฟฟ้าปกติ 50 Hz ให้มากกว่า 15 KHz 
1.2  หม้อแปลงแรงดันสูงทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เพิ่มเป็น 1.5 – 6  KVA
1.3  หลอดกำเนิดก๊าซโอ โซน (OZONE CELL SET) ประกอบด้วย
    1.3.1  วัสดุเสื้อใส่หลอดโอโซน  (OZONE CHAMBER) ใช้วัสดุ  STAINLESS  STEEL 316  ในส่วนที่สัมผัสกับก๊าซ      
               โอโซนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ท่อนำก๊าซโอโซนใช้วัสดุ UPVC และ TEFLON 
    1.3.2  ไส้หลอดโอโซน  (OZONE H.V. LAMP) ทำจากวัสดุ PYREX GLASS  โดยทุกๆ หลอดมี FUSE  เพื่อป้องกัน
               การลัดวงจรเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ในแต่ละหลอด 
    1.3.3  ฝาครอบด้านบนส่วนที่เชื่อมต่อหลอดโอโซนแต่ละหลอดเข้าด้วยกัน เป็นแบบ INSPECTION  GLASS สามารถ                  
               มองเห็นการทำงานหรือความผิดปกติของไส้หลอดโอโซนได้โดยรอบ 360 องศา 
    1.3.4  ระบบหล่อเย็นของหลอดโอโซนเป็นระบบหล่อเย็นด้วยน้ำเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวหลอดพร้อมระบบควบคุม
              อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 
              - ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน (OZONE MODEL)  มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่   500  mg/hr. –  200  g/hr. โดยใช้                               ออกซิเจนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกชุดมีใบรับรองมาตรฐานปริมาณโอโซนที่ผลิตได้จาก  สถาบันวิจัย                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) 
             -  การออกแบบเครื่องผลิตโอโซนที่มีกำลังการผลิตมากกว่า  200 g/hr. ใช้ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน
                (OZONE  MODEL) ต่อกันแบบขนาน  หากมีชุดกำเนิดโอโซนชุดใดชุดหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
                ชุดที่เหลืออยู่ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งสะดวกต่อการบำรุงรักษาและ รวดเร็ว ในการซ่อมแซม 

2.  ชุดเตรียมอากาศแห้ง (AIR PREPARATION) มีแบบให้เลือกดังนี้
      2.1 REFRIGERATION AIR DRYER                                  
      2.2 DESICCANT AIR DRYER  
      2.3 REFRIGERATION AIR DRYER & DESICCANT AIR DRYER
      2.4 OXYGEN CONCENTRATOR (สามารถผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนได้มากกว่า 80%)

3.  ระบบควบคุมการทำงาน
      - ระบบโอโซนมีการควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด เครื่องแบบอัตโนมัติโดยใช้ TIMER 24 hr. หรือ PLC ทั้งนี้ 
        การตั้งช่วงเวลาการทำงานเป็นไปตามลักษณะของงาน พร้อม Warning Alarm หรือเพิ่มระบบ GPRS

4.  อุปกรณ์และระบบป้องกันความเสียหาย 
     -  Phase Lose Protection                      
     -  Over Current Protection   
     -  Board Fault Detector  
     -  Electrode Fault Detector                  
     -  Ozone Gas Leakage Cut-Off       
     -  Door Locked Protection 
     -  Water Flow Detector                       
     -  Air Flow Detector
     -  Manual Emergency Stop
   
    อุปกรณ์ผสมก๊าซโอโซนมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้
1. ระบบผสมแบบ  VENTURY INJECTOR / STATIC MIXER  / MIXING  TANK
2. ระบบผสมแบบ   DYNAMIC MIXING หรือ  MIXING PUMP
    -  ระบบผสมโอโซนมีอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมปริมาณโอโซนตกค้างในน้ำประกอบด้วย OZONE
    MONITOR และ OZONE SENSOR หรือใช้ ORP (เป็นอุปกรณ์ทางเลือก) 
  
  
                                                              
                                                          MATERIALS  RESISTANT TO CORROSION
                                                         (ชนิดของวัสดุที่ทนการกันกร่อนของก๊าซโอโซน) 
  
                                                                                     Ozonation
                                                                                Type of exposure
                                                                          ----------------------------
                                                                                    Dry    Moist  
                              Materials                                   air         air      Water                      Comments 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Metals 
               Chromium-nickel-silveb                         b          b          b                                           
               Brass                                                       b           b          b 
               Aluminum                                               a           d           d 
               Aluminum alloys                                    a           d           d 
               Pig iron                                                   a           a           a                  Slow corrosion
               Galvanized steel                                     a           a           a                  Without chlorine present
               Sintered stainless steel                           d           d           d       
Plastics
               PVC*  supple                                          b           b           b 
               PVC rigid                                                a           a           a                 Without pressure
               Vinyl ester resin                                      a           a           a 
               Polytetrafluoroethylene                          a           a           a      
                    (TeflonTM)
               Polyamide (nylon-risen)                         --           --           a 
               Epoxide (AralditeTM)                            --           d           d
Synthetic rubbers
              Chlorosulfonated                                     a           a           a                 With appropriate charge     
                   polyethylene     
                   (HypalonTM) 
              FPM (viton)                                            b           c          c                   With appropriate charge
              Silicone                                                   d           c          c                   With appropriate charge
              Ethylene propylene                                 a           a          a                   With appropriate charge 
              Polychloroprene (neoprene)                   b           c          c                   With appropriate charge 
              Concrete                                                 a           a          a 
              Glass and ceramics                                 a           a          a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note   :     a  =  long lasting ;       b  =  usable ;       c  =  for low ozone concentration ;      and  d  =  quickly degraded. 
                  *PVC supple  =  polyvinyl chloride. 

  
                                                                                        ( Reference)

From Damez , F. Materials Resistant  to  Corrosion and  Degradation  in  Contact  with Ozone. In Ozonation Manual for Water and Wastewater Treatment.  W.J. Masachelein (Ed.) ;  Copyright @ 1982 ;  reprinted  by  permission  of  John  Wiley  &  Sons ,  Ltd., New York, N.Y.)

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE